คำทายก็เป็นงานวรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสานอีกเรื่องหนึ่งที่ควรแก่การเรียนรู้ รูปแบบสื่อที่นำมาให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เป็นผลงานนักเรียน ผู้เรียนเรียนรู้แล้วผลิตออกมาในรูปของ Powerpoint แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
http://file2.uploadfile.biz/i/EIEDMEIMIMIMXN